เว็บเพจนี้จะแสดงผลได้ดี
เมื่อใช้โปรแกรม
Internet Explorer
ความละเอียด 1024 x 768

         เผยแพร่ผลงาน

  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
      คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     (นางอัญชลี สงค์ธนาพิทักษ์)

  บทเรียนคอมพิวเตอร์
      ช่วยสอน กลุ่มสาระการงาน
      อาชีพและเทคโนโลยี
      เรื่อง เทคโนโลยี
      สารสนเทศ     
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     (นายกัมพล วาสนาพงศ์พันธุ์)

  การพัฒนาเอกสารประกอบ
      การเรียนชุดชีวิตพอเพียง
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
      และวัฒนธรรม  
      (สาระเศรษฐศาสตร์)
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     (นายพูนศักดิ์ คงอุ่น)

  รายงานการใช้เอกสาร
      ประกอบการจัดการเรียนรู้
      เรื่อง งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     (นางอุไรลักษณ์ สอนฤทธิ์)


  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย
      การอ่านและการเขียนสะกดคำ
      เรื่อง ตัวสะกด
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     (นางจินตนา ชื่นสกุล)

  สื่อฝึกทักษะการอ่านคำ
      ชุด สระมหัศจรรย์
      เรื่อง การอ่านคำที่ประสมด้วย
      สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
      กลุ่มสาระภาษาไทย ป.2
     
(นางวัชรี ราชู)

 

 

         แหล่งความรูู้ 
              ดาวน์โหลด

Quick Link
 
 
       
         ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

เด็กเก่งประชาราษฎร์ฯ

เด็กชายพันธกานต์ ใสสุข
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์
ได้ 100 คะแนน

   
     ..................................................................................................................................
         ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการของโรงเรียน (ตามแผนปฏิบัติราชการ) ::
 

(7 กุมภาพันธ์ 2557)
ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านระดับประถมศึกษา ปีการ
ศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอ่าน ตอลดจน ...

 

(27 มกราคม 2557)
ในวันที่ 27 มกราคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของยุวกาชาด
ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้ยุวกาชาดได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจการยุวกาชาด ตลอดจนได้ทบทวน
คำปฏิญาณ และสวนสนาม ...

 

(14 มกราคม 2557)
ในวันที่ 14 มกราคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ค่ายพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อให้ความ
รู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ตลอดจนปลูกฝัง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ...

 

(28 ธันวาคม 2556)
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ให้กับนักเรียน
ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนและเกมการละเล่น
ต่าง ๆ ...

 

(26 ธันวาคม 2556)
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โรงเรียนประชาราษฎร์
อุปถัมภ์วิทยาร่วมกับสถาบันสอนดนตรี KPN ได้ร่วมกัน
จัดการแสดงดนตรี "COLORFULL MUSIC"...

 

(26 ธันวาคม 2556)
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้
นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
ของวันคริสต์มาส...

 

(22 ธันวาคม 2556)
ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการ
ศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ลูกเสือ-ยุวกาชาดฝึกการอยู่ร่วม
กับผู้อื่น ฝึกความอดทน ...

 

(8 ธันวาคม 2556)
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อเป็น
การถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใน
ครอบครัว...

 

(28 พฤศจิกายน 2556)
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา
2556 เพื่อให้ยุวกาชาดได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การเป็นสมาชิกยุวกาชาด ...

 

(26 พฤศจิกายน 2556)
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2556
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

 

(22 พฤศจิกายน 2556)
ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อ
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะทางด้านกีฬา และ
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจ
นักกีฬา ...

 

(9 สิงหาคม 2556)
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ...

 

(7 สิงหาคม 2556)
ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556
เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้แสดงตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี รู้วิธีประพฤติ ปฏิบัติตน ให้ถูกต้อง
ตามหลักของพุทธศาสนา ...

 

(30 กรกฎาคม 2556)
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม (อนุบาล) ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่นักเรียนนับถือ
ส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ...

  (27 กรกฎาคม 2556)
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ค่ายปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน ประจำปีการศึกษา
2556 ขึ้น เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน
ระดับปฐมวัย ...
 

(19 กรกฎาคม 2556)
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการ
สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี...

  (1 กรกฎาคม 2556)
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึง...
  (1 กรกฎาคม 2556)
โรงเรียนได้จัดโครงการทัศนศึกษา เรียนรู้ในโลกกว้าง
ประจำปีการศึกษา 2556 โดยการนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีย์เวิลด์ ...
  (26 มิถุนายน 2556)
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
เพื่อเป็นการเทิดทูนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ภายใน
กิจกรรมมีการแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี ...
  (26 มิถุนายน 2556)
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬา ...
  (13 มิถุนายน 2556)
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียน
ได้แสดงความกตัญญูต่อครู และแสดงตนเป็นศิษย์
ที่ดีแก่ครู ...
  (7 มิถุนายน 2556)
ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ...
  (31 พฤษภาคม 2556)
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 โดยจัดให้มีการเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่...
  (21-23 พฤษภาคม 2556)
โรงเรียนได้จัดปฐมนิเทศให้กับนักเรียน ในหัวข้อ
"เยาวชน คนดี ศรีประชาราษฎร์" เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย มารยาท ...
  (20 พฤษภาคม 2556)
โรงเรียนได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
และรับฟังข้อเสนอแนะ...
  (17 พฤษภาคม 2556)
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ครูและนักเรียนไดร่วมกัน
บำเพ็ญประโยชน์การทำความสะอาดโรงเรียน ...
  (1 พฤษภาคม 2556)
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนได้จัดโครงการ
การประชุมผู้ปกครอง และการเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ...
     
       
         ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ  ::
 
(17 สิงหาาคม 2556)
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้ส่งคณะครู
และนักเรียนเข้าร่วมงาน "ตลาดนัดความรู้สู่ครูมือ
อาชีพ" ซึ่งจัดโดยโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 49
โดยมีนายนราธิป ภัทรวิมล ผุ้อำนวยการเขตคลอง
สามวา เป็นประธาน...
(1 สิงหาาคม 2556)
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้เป็นตัวแทนส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 26 ช้างน้อยเกมส์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง
6 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ...
(1 กรกฎาคม 2556)
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังบัญชายุวกาชาด
ลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
ได้ไปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ณ โรงพยาบาลศิริราช ...
ผอ.สุภาภรณ์ ศัพทเสน
 
 
          เว็บไซต์องค์กรของรัฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
............................................
          แหล่งความรู้นักเรียน
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สวทช.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา
   
Copyright (c) 2012. All Rights Reserved.
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา 1051 ถ.พระยาสุเรนทร์
บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2175-3070  โทรสาร 0-2919-1248