เว็บเพจนี้จะแสดงผลได้ดี
เมื่อใช้โปรแกรม
Internet Explorer
ความละเอียด 1024 x 768

         เผยแพร่ผลงาน

  การพัฒนาและผลการใช้
      แบบฝึกทักษะการเขียน
      เชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ
      การเรียนรู้ภาษาไทย
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     (นางสาวสุพัตรา เรืองทอง)

  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม
      พัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
       คณิตศาสตร์  สำหรับ
      นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

     (นางอรอนงค์ โคตรสมบัติ)

  รายงานการพัฒนาและผล
      การใช้
บทเรียนคอมพิวเตร์
      ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
      เรียนรู้การงานอาชีพและ
      เทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา
      ปีที่ 2 เรื่อง ทคโนโลยี
      สารสนเทศ
     (นายธีรศักดิ์ สิงห์มุ้ย)

         แหล่งความรูู้ 
              ดาวน์โหลด

Quick Link
 
 
     
         ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

เด็กเก่งประชาราษฎร์ฯ

เด็กชายพันธกานต์ ใสสุข
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์
ได้ 100 คะแนน

   
 
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเด็กไทย
ปลอดภัยยาเสพติด หัวข้อ "มุ่งสู่อนาคต รู้และเข้าใจ ก็ห่างไกลสิ่งเสพติด"
ในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
เข้าร่วมกิจกรรม
 
     ..................................................................................................................................
         ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการของโรงเรียน (ตามแผนปฏิบัติราชการ) ::
-
     
     
         ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ  ::
  -
ผอ.สุภาภรณ์ ศัพทเสน
 
 
          เว็บไซต์องค์กรของรัฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
............................................
          แหล่งความรู้นักเรียน
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สวทช.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา
   
Copyright (c) 2014. All Rights Reserved.
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา 1051 ถ.พระยาสุเรนทร์
บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2175-3070  โทรสาร 0-2919-1248