เผยแพร่ผลงาน 
เว็บไซต์น่ารู้ 
ในวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม และวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา จะจัดโครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์ ปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
   
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดอบรมครูเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม I Love Library...
นิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดนิทรรศการวิชาการ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้...
กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ช่วงชั้นอนุบาล)
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ (ช่วงชั้นอนุบาล) เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล...
กิจกรรมค่ายพฤกษศาสตร์
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายพฤกษศาสตร์ ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของต้นไม้ อาทิเช่น พันธุ์ไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ ผลที่เกิดจากการทำลายป่าไม้...
กิจกรรมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุวกาชาด ได้ทบทวนคำปฏิญาณตนและได้แสดงถึงความมีระเบียบวินัย...
กิจกรรมรักการอ่าน
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการอ่าน...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับนักเรียน ซึ่งถือเป็นเยาวชนของชาติ...
กิจกรรมวันคริสมาสต์
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวตะวันตก และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์...
กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนแกนนำรักการอ่าน
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนแกนนำรักการอ่าน ปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน...
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี...
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว...
กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557 ขึ้น ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะทางด้านกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย...
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557....
กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557....
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 9 - 21 สิงหาคม 2557....
   
การเลี้ยงอำลาบุคลากร
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดงานเลี้ยง "ด้วยรักและผูกพัน" ให้แก่บุคลากรที่โอนย้ายไปสังกัดอื่น คือ ครูสุดารา ประทีป และคุณพัทธนันท์ ไหมอุ้ม...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ในวันที่ 29 กันยายน 2557 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน...
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา จะจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรทางการศึกษา...
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ผอ.สุภาภรณ์ ศัพทเสน
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
สมศ.
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา