เผยแพร่ผลงาน 
เว็บไซต์น่ารู้ 
ในวันที่ 8-16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กำหนดการจัดโครงการค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2558 ขึ้น
   
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา ตลอดจนนำนักเรียนร่วมเวียนเทียนที่วัด...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนเดินรณรงค์เชิญชวนให้งดสูบบุหรี่...
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย...
โครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน...
กิจกรรม 5ส.
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรม 5ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบให้กับนักเรียน...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558...
   
การเลี้ยงอำลาบุคลากร
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดงานเลี้ยง "ด้วยรักและผูกพัน" ให้แก่บุคลากรที่โอนย้ายไปสังกัดอื่น คือ ครูสุดารา ประทีป และคุณพัทธนันท์ ไหมอุ้ม...
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ผอ.สุภาภรณ์ ศัพทเสน
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
สมศ.
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา