เผยแพร่ผลงาน
เว็บไซต์น่ารู้
 
 
   - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
   - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
   - วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
 
 
 
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5-6
ในวันที่ 9-11 กันยายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5-6 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจายริเวอร์ไซด์ จ.เพชรบุรี เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ตลอดจนขออนุมัติการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา...
กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด
ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการป้องกันภัย ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 ให้เป็นแกนนำต่อต้านยาเสพติด...
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) ตลอดจนการแสดง Science Show ของนักเรียน...
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ตลอดจนการแสดง Science Show ของนักเรียน...
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดในครอบครัว และชุมชน...
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อให้ยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการยุวกาชาด...
โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกว้าง
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกว้าง ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีย์ เวิลด์...
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติดให้แก่นักเรียน...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก มีการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประวัติ และผลงานต่าง ๆ มีการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี โดยนักเรียน...
กิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านระดับปฐมวัย
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านระดับปฐมวัย เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน...
โครงการค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักธรรม คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ...
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และฝากตัวเป็นลูกศิษย์แก่ครู...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนเดินรณรงค์เชิญชวนให้งดสูบบุหรี่...
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย...
โครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน...
กิจกรรม 5ส.
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรม 5ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบให้กับนักเรียน...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558...
   
   
การประกันคุณภาพภายใน (SMART School)
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพภายใน (SMART School) ประจำปีการศึกษา 2558...
การทำบุญโรงเรียน
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดให้มีการทำบุญโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักเรียน โดยจัดให้พิธีทั้งทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม...
   
   
 ผอ.สมถวิล กำแหงมิตร
 
 
เว็บไซต์สำคัญ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
สมศ.
แหล่งความรู้
 
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา