เผยแพร่ผลงาน 
เว็บไซต์น่ารู้ 
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กำหนดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่เป็นพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อเทียน ณ สนามโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา และร่วมแห่เทียน ณ วัดพระยาสุเรนทร์ และวัดสัมมาชัญญาวาส ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558...
   
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติดให้แก่นักเรียน...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก มีการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประวัติ และผลงานต่าง ๆ มีการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี โดยนักเรียน...
กิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านระดับปฐมวัย
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านระดับปฐมวัย เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน...
โครงการค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักธรรม คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ...
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และฝากตัวเป็นลูกศิษย์แก่ครู...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนเดินรณรงค์เชิญชวนให้งดสูบบุหรี่...
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย...
โครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน...
กิจกรรม 5ส.
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรม 5ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบให้กับนักเรียน...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558...
   
การทำบุญโรงเรียน
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดให้มีการทำบุญโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักเรียน โดยจัดให้พิธีทั้งทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม...
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ผอ.สุภาภรณ์ ศัพทเสน
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
สมศ.
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา