เผยแพร่ผลงาน

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
      ภาษาอังกฤษ เรื่อง Numbers
      in my daily routines.  
      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
      ปีที่ 4 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
    
      (นายไพบูลย์ คำประวัติ)

  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ
      การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
      ควบคู่กับการเสริมแรงบวก
      ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
      คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
      วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา
      กรุงเทพมหานคร
    
(นางสาวเบญจมาศ ชุ่มอารมณ์)

  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบ
      การเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
      เรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      เรื่อง รำลาวกระทบไม้  
      โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
      วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา
      กรุงเทพมหานคร
    
      (นางสาวธีรารัตน์  งามปลั่ง)

  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
      ชุดพัฒนาการเรียนรู้
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      เรื่อง สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     (นางอัญชลี สงค์ธนาพิทักษ์)

  รายงานผลการใช้หนังสืออ่าน
      เพิ่มเติม ชุด การปลูกผักปลอด
      สารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
      งานอาชีพและเทคโนโลยี
      (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้น
      ประถมศึกษาปีที่ 5
        - บทคัดย่อ

        - ตัวอย่าง (Zip)
        - ตัวอย่าง (ไฟล์ Publisher)
      (นายมานพ สายสุวรรณ์)

  การพัฒนาและผลการใช้
      แบบฝึกทักษะการเขียน
      เชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ
      การเรียนรู้ภาษาไทย
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     (นางสาวสุพัตรา เรืองทอง)

  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม
      พัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
       คณิตศาสตร์  สำหรับ
      นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

     (นางอรอนงค์ โคตรสมบัติ)

  รายงานการพัฒนาและผล
      การใช้
บทเรียนคอมพิวเตร์
      ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
      เรียนรู้การงานอาชีพและ
      เทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา
      ปีที่ 2 เรื่อง ทคโนโลยี
      สารสนเทศ
     (นายธีรศักดิ์ สิงห์มุ้ย)

         แหล่งความรูู้ 
              ดาวน์โหลด

Quick Link
 
 
        ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
   

เด็กเก่งประชาราษฎร์ฯ

เด็กชายพันธกานต์ ใสสุข
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์
ได้ 100 คะแนน

   
     ..................................................................................................................................
         ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการของโรงเรียน (ตามแผนปฏิบัติราชการ) ::
 
 

(6 พฤศจิกายน 2557)
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี
2557 ขึ้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557Œ ...


  (9 พฤศจิกายน 2557)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2557

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำ
ภาคเรียนที่ 2/ 2557 ขึ้น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557Œ ...
     
         ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ  ::
  -
ผอ.สุภาภรณ์ ศัพทเสน
 
          เผยแพร่ผลประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพ
     การศึกษาภายนอก (สมศ.)
     รอบที่ 3
          เว็บไซต์องค์กรของรัฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
............................................
          แหล่งความรู้นักเรียน
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สวทช.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา
   
Copyright (c) 2014. All Rights Reserved.
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา 1051 ถ.พระยาสุเรนทร์
บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2175-3070  โทรสาร 0-2919-1248